Huisregels

ALGEMEEN
Artikel 1:
Het Huishoudelijk Reglement regelt de toepassing van de in de statuten opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting en werkzaamheden van de vereniging.

LEDEN
Artikel 2:
De vereniging kent de volgende categorieën leden:
1. Spelende leden, met een leeftijd van tenminste 16 jaar of ouder zij kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging;
2. Niet – spelende leden, die op grond van hun activiteiten lid dienen te zijn van de KNVB, zij kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging;
3. Jeugdleden, zij die de leeftijd van 16 jaar of ouder nog niet hebben bereikt ook zij kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging;
4. Ondersteunende leden, die geen lid behoeve te zijn van de KNVB, zij kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten van de vereniging;
5. Ereleden of leden van verdienste, kunnen alleen leden van de vereniging zijn waarvan de bijzondere verdiensten met een zodanige benoeming door de algemene ledenvergadering zijn erkend.

AANMELDEN LIDMAATSCHAP
Artikel 3:
1. De aanmelding geschiedt schriftelijk door middel van door het bestuur ter beschikking te stellen formulier(en) en vragenlijst(en);
2. Het bestuur kan eisen dat de in de formulier(en) en vragenlijst(en) vermelde gegevens door deugdelijke bewijsstukken worden gestaafd.

HET LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel wordt men als lid of jeugdlid ingeschreven in de registers van de vereniging op de datum van ontvangst van de aanmelding;
2. Spelende leden, niet spelende leden, als bedoeld in artikel 2 lid b van dit reglement, en jeugdleden zullen uiterlijk op de in het vorige lid bedoelde datum door de vereniging worden aangemeld als lid van de KNVB;
3. De in het vorige lid bedoelde leden en jeugdleden dienen zich derhalve te onderwerpen aan de voorschriften en bepalingen die door de KNVB aan bedoeld lidmaatschap zijn verbonden;
4. Leden en jeugdleden dienen de aanwijzingen van of door het bestuur, dan wel namens het bestuur, strikt op te volgen, dienen de goede sportmanieren in acht te nemen en zich te onthouden van onbehoorlijk gedrag, zowel binnen als buiten de vereniging;
5. Leden en jeugdleden mogen, behoudens nadrukkelijke goedkeuring van het bestuur, niet voor andere verenigingen uitkomen in voetbalwedstrijden die georganiseerd zijn door de KNVB.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 5:
Het lidmaatschap eindigt op de wijze, zoals bepaald in artikel 6, lid 2 van de statuten van de vereniging.

CATEGORIE
Artikel 6:
De spelende leden en jeugdleden worden ingedeeld in de categorieën, zoals deze door de KNVB zijn vastgesteld.

CONTRIBUTIE
Artikel 7
1. De jaarlijkse bijdrage (contributie) wordt, afhankelijk van de in artikel 6 hiervoor genoemde categorieën, per verenigingsjaar vastgesteld door de algemene ledenvergadering, welke in de maand oktober van het verenigingsjaar wordt gehouden;
2. De in het vorige lid bedoelde jaarlijkse bijdrage kan op de volgende manieren bij vooruitbetaling worden voldaan.

• Betaling ineens (nadat de penningmeester een uitschrijving heeft gedaan);
• Betaling in termijnen (wanneer de penningmeester hier mee akkoord gaat).

Verzending:
In de eerste week van de maand september, met als uiterste betaaldatum 30 september voor de periode juli t/m juni.

Het bestuur is bevoegd om administratiekosten aan de leden in rekening te brengen in verband met eventuele extra kosten die de vereniging moet maken.
Het bestuur is ook bevoegd om een boete op te leggen bij het niet tijdig betalen van de contributie ter hoogte van 5% van het in artikel 7 lid 1 vastgesteld bedrag.

BEGUNSTIGERS
Artikel 8:
1. Begunstigers kunnen zowel natuurlijke als niet-natuurlijke personen zijn.
2. Indien een begunstiger (sponsor) een bijdrage in geld en /of natura wenst te verstrekken met een waarde van meer dan € 450,– (zegge: vierhonderdenvijftig euro), kan het bestuur met die begunstiger een schriftelijke overeenkomst aan gaan, wanneer dit wenselijk is voor beide partijen.

OVERIGE INKOMSTEN
Artikel 9:
Overige inkomsten kunnen zijn: alle, niet hiervoor genoemde, inkomsten, welke langs wettige weg worden of kunnen worden verkregen.

BESTUUR
Artikel 10:
1. Het bestuur zorgt voor de juiste toepassing van de statuten, het huishoudelijk reglement en de verordeningen van de vereniging;
1. Het bestuur voert de besluiten uit van de algemene ledenvergadering, voor zover deze niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging;
2. Het bestuur kan uit de leden van de vereniging commissies benoemen, voor zover het deze nodig acht bij de uitoefening van zijn taak;
3. Het bestuur kan de leden, die zich niet houden aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement, straffen, schorsen of royeren;
4. Een en ander met inachtneming van de bepalingen in artikel 14 van dit reglement.

BESTUURS-en COMMISSIEVERGADERINGEN
Artikel 11:
1. Vergaderingen van het bestuur en van eventuele commissies worden belegd door de respectievelijke voorzitters;
2. De voorzitter is verplicht een vergadering bijeen te roepen, indien tenminste drie leden van het bestuur of de commissies dat verzoeken;
3. Bestuurs-en commissievergaderingen moeten tenminste vier dagen tevoren ter kennis van de betreffende leden worden gebracht;
1. Uitsluitend in spoedeisende gevallen kan op kortere termijn een vergadering worden belegd;
4. Het bestuur en de commissies kunnen slechts geldige besluiten nemen, indien daarbij de volstrekte meerderheid van de leden van het bestuur of van de commissies aanwezig is;
5. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter;
6. Van elke gehouden bestuurs-en commissievergadering wordt een verslag gemaakt en, doch tenminste, een besluitenlijst vastgesteld.

COMMISSIES
Artikel 12:
1. Met uitzondering van de financiële commissie, worden de overige commissies, alsmede de leden van die commissies benoemd door het bestuur;
1. De leden van de financiële commissie worden, conform artikel 16, lid 3a van de statuten van de vereniging, benoemd door de algemene ledenvergadering;
2. De commissies staan, elk op het haar toegewezen werkterrein, het bestuur bij in de vervulling van zijn taak;
3. Bestuursleden hebben altijd toegang tot de vergaderingen van de commissies;
4. De commissie benoemt uit haar leden een secretaris en een penningmeester;
5. De secretaris is onder andere belast met de verslaglegging van de vergaderingen van de commissie, waarvan tenminste de besluitenlijst naar de secretaris van de vereniging wordt gezonden. Tevens is de secretaris van de commissie aanspreekpunt voor de secretaris van de vereniging;
6. De penningmeester is onder andere belast met het beheer van het budget en legt rekening en verantwoording af van door de commissie georganiseerde activiteiten aan de penningmeester van de vereniging;
7. Tevens is de penningmeester van de commissie aanspreekpunt voor de penningmeester van de vereniging;
8. Uiterlijk 1 maand voor aanvang van het verenigingsjaar dienen de commissies een werkplan, c.q. programma met een daarbij behorende begroting in bij het bestuur;
9. Het bestuur beslist, voor zover nodig na behoorlijk overleg met de commissieleden, over het werkplan, c.q. programma en de daarbij behorende begroting.;
10. Uiterlijk 1 maand na afloop van het verenigingsjaar dienen de commissies een jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar in bij het bestuur;
11. Op basis van een ingediende begroting van een door de commissie te organiseren activiteit kan een voorschot worden verkregen bij de penningmeester van de vereniging;
12. Uiterlijk één maand na afloop van de door de commissie georganiseerde activiteit dient afrekening plaats te vinden met de penningmeester van de vereniging.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 13:
Jaarlijks wordt er tenminste één algemene ledenvergadering gehouden, conform de bepalingen in de artikelen 17 t/m 19 van de statuten van de vereniging.

STRAFFEN , SCHORSEN, ROYEREN
ALGEMEEN
Artikel 14:
Leden en jeugdleden die niet voldoen aan de in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging omschreven plichten, kunnen door het bestuur worden gestraft, geschorst of geroyeerd.

A. STRAFFEN
1. Het bestuur kan de volgende straffen opleggen:
a. Berisping, al dan niet met openbaarmaking binnen de vereniging;
b. Vergoeding van schade, ingeval de vereniging en /of anderen geldelijk nadeel hebben van wangedrag of plichtverzaking;
c. Uitsluiting van het deelnemen aan één of meerdere wedstrijden, lessen of trainingen;
d. Verbod tot het betreden van leslokalen, trainingsruimten, velden, sporthallen en van de foyer.
2. De betrokkene wordt met opgaaf van redenen door het bestuur in kennis gesteld van de opgelegde straf waarbij de betrokkene wordt gewezen op het recht van beroep. Indien de betrokkene van dit recht geen gebruik maakt, treedt de straf in werking vier dagen nadat de mededeling aan de betrokkene is gedaan.

B. SCHORSEN
3. Het bestuur kan een lid of jeugdlid van de vereniging voor ten hoogste één jaar schorsen;
4. Onder schorsen wordt verstaan het verbod tot het deelnemen aan het verenigingsleven in welke vorm dan ook;
5. Een schorsing op grond van nalatigheid met betrekking tot de financiële verplichtingen kan eerst worden opgelegd, nadat de betrokkene schriftelijk op die nalatigheid is gewezen en hij voorts, gedurende een daarbij gestelde termijn, niet alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan;
6. De betrokkene wordt door het bestuur schriftelijk met opgaaf van redenen in kennis gesteld van de schorsing, waarbij de betrokkene wordt gewezen op het recht van beroep;
7. Indien de betrokkene van dit recht geen gebruik maakt, treedt de schorsing in werking vier dagen nadat de schriftelijke mededeling aan betrokkene is verzonden.

C. ROYEREN
8. Het bestuur kan een lid of jeugdlid van de vereniging royeren, zoals is bedoeld in artikel 6, leden 2c en 4 van de statuten van de vereniging;
9. Beroep tegen het in het vorige lid bedoelde bestuursbesluit is geregeld in artikel 6, lid 4 van de statuten van de vereniging.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst, tegen welke schorsing op zich geen beroep mogelijk is.

D. BEROEP
10. De betrokkene kan tegen een straf, als bedoeld in lid 2 hiervoor, en een schorsing, als bedoeld in de leden 4 tot met 7 hiervoor, binnen vier dagen na verzending van de mededeling bij het bestuur beroep aantekenen, in welk geval die straf of de schorsing wordt uitgesteld tot een commissie van beroep uitspraak heeft gedaan;
11. De commissie van beroep bestaat uit drie meerderjarige personen, waarvan één te benoemen door het bestuur en één door de betrokkene, welke beiden tezamen een derde persoon aanwijzen, die tevens als voorzitter optreedt;
12. De benoeming van deze commissie moet plaatsvinden binnen veertien dagen na de dag waarop het beroepsschrift bij het bestuur is binnengekomen;
13. Binnen één maand na haar benoeming deelt de commissie haar uitspraak aan het bestuur en aan de betrokkene mede;
14. De uitspraak van de commissie is bindend voor beide partijen.

VERENIGINGSTENUE
Artikel 15:
1. De spelende leden en jeugdleden zijn, tijdens wedstrijden, verplicht het voorgeschreven verenigingstenue te dragen, voor zover het aan de leden ter beschikking wordt gesteld, te dragen. Voor de jeugdleden geldt alleen het shirt;
2. Het verenigingstenue bestaat uit: geel shirt, zwarte broek en gele sokken.

WEDSTRIJDEN / TRAININGEN
Artikel 16:
Spelende leden en jeugdleden, die, behoudens overmacht, verhinderd zijn gevolg te geven aan een ontvangen uitnodiging voor het spelen van (een) wedstrijd(en), dienen per omgaande, doch uiterlijk 24 uren voor aanvang van de wedstrijd(en), hiervan kennis te (doen) geven aan de door het bestuur aangewezen begeleider van het betreffende team.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 17:
1. Alle leden en jeugdleden worden geacht het huishoudelijk reglement van de vereniging te kennen;
2. Leden en jeugdleden krijgen bij aanmelding een exemplaar van het huishoudelijk reglement van de vereniging;
3. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

* * * * * * * * * * * * * *

Opgemaakt: januari 2020