VOG / Normen en Waarden

Normen en Waarden
Iedereen is welkom op Sportpark Hemelrasten;
We hebben respect voor teamgenoten, tegenstanders, toeschouwers, vrijwilligers, begeleiders en scheidsrechters
We hebben respect voor de accommodatie en de ter beschikking gestelde materialen van onze vereniging, alsmede van de verenigingen waar wij te gast zijn;
We zorgen allemaal samen voor een plezierig en veilig sportklimaat;
Op Sportpark Hemelrasten geldt voor, tijdens en na jeugdwedstrijden een algeheel rookverbod;
We spelen amateurvoetbal, geen Champions League.

VOG RKSV Sterksel
In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Om die reden staat beleid rond seksuele Intimidatie bij RKSV Sterksel hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen het thema seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen.

Belangrijk is om dit onderwerp binnen verenigingen bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van groot belang dat de verenigingen beleid voeren tegen seksuele intimidatie, om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding.
RKSV Sterksel staat voor een veilige omgeving voor alle kinderen binnen de club. Eén van de middelen om een zo veilig mogelijke sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie tegen te gaan, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met leden onder de 18 jaar werken.

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben van gedragsregels, één van de maatregelen waarmee RKSV Sterksel een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.
Om deze veilige sportomgeving te kunnen waarborgen heeft het bestuur besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG.

Met ingang van seizoen 2021 stelt RKSV Sterksel het overleggen van een VOG verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve met ingang van het volgend seizoen geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen aan de orde is.
Naast het vragen van een VOG onderschrijft RKSV Sterksel ook de gedragsregels zoals deze zijn opgesteld door de NOC*NSF. Deze gedragsregels zijn te vinden op de website.

Bedankt voor de medewerking.

Voor aanvullende vragen, opmerkingen of iets anders? Neem dan contact op met onderstaand contactpersoon.

Rob Scheepers
secretariaat@rksvsterksel.nl

Gedragsregels seksuele intimidatie
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
• De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
• De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen